MCT Oil là gì?

MCT oil là viết tắt của Mid Chain Triglycerides, tên gọi phổ thông khác là Fractionated Coconut Oil, tên Việt Nam hay gọi là dầu...

Xem thêm