Cảnh báo nhiều dịch bệnh mới nổi, tái nổi diễn biến phức tạp